ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Oświaty, Kultury i Sportu

DOWÓD OSOBISTY

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Dzierżawa gruntu: pod pawilonami handlowym, garażami, grunty rolne, ogródki, tereny rekreacyjne itp.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Egzamin o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Oświaty, Kultury i Sportu

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Spraw Społecznych

KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami

Podatków i Opłat

Księgowość należności : • publicznoprawnych – mandaty karne, • podatków: od środków transportowych, • opłat: od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata targowa, za zajęcie pasa ruchu drogowego - - wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, - zwroty nadpłat/ przeksięgowania, - potwierdzenia sald.

Podatków i Opłat

Księgowość podatków:- wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, - zwroty nadpłat / przeksięgowania, - potwierdzenia sald.

Podatków i Opłat

Kwestionariusze osobowe - zatrudnienie

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

NUMER PESEL

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Opłata od posiadania psów.

Podatków i Opłat

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPIE NIERUCHOMOŚCI DO DROGI PUBLICZNEJ

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Podziały nieruchomości (podziały geodezyjne)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Potwierdzenie ostateczności decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Procedura postępowania przy poświadczaniu oświadczeń osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Przyjmowanie skarg i wniosków

Administracyjny

Rejestr Danych Kontaktowych

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Rejestracja noworodka (sporządzenie aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Żarach) - zameldowanie i nadanie nr PESEL

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu (sporządzenie aktu zgonu dla osób zmarłych na terenie działania USC w Żarach tj. miasta Żary, gminy Żary, gminy Lipinki Łużyckie)

Urząd Stanu Cywilnego

Składanie informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Podatków i Opłat

Składanie deklaracji na podatek leśny od osób prawnych.

Podatków i Opłat

Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Podatków i Opłat

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Podatków i Opłat

Składanie deklaracji na podatek rolny od osób prawnych.

Podatków i Opłat

Składanie informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości – łączne zobowiązanie pieniężne.

Podatków i Opłat

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dosprzedaż działek przydomowych, dosprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych), zamiana nieruchomości.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Stypendium szkolne

Oświaty, Kultury i Sportu

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE ŻOŁNIERZOM REZERWY, ZA CZAS ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Tablica informacyjna o udzielonych dotacjach celowych na zabytki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Udzielanie ulg podatkowych w zakresie: - podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych; - opłat: od posiadania psów, skarbowej.

Podatków i Opłat

Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych – transkrypcja

Urząd Stanu Cywilnego

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do dodatku energetycznego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do Gminnej Karty Dużej Rodziny

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do Karty Dużej Rodziny (KDR)

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do przydziału lub zamiany mieszkania

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start ( 300 zł )

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do Żarskiej Karty Seniora

Spraw Społecznych

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

UZGODNIENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

UZNAWANIE ŻOŁNIERZY i OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTY POWOŁANIA ZA JEDYNYCH ŻYWICIELI RODZIN

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wgląd do Uchwał Rady Miejskiej

Administracyjny

Wgląd do Zarządzeń Burmistrza Miasta

Administracyjny

Windykacja podatków, opłat i należności publicznoprawnych: - informacje w zakresie zaległości, - upomnienia, - oddane spraw do egzekucji komorniczej na podstawie tytułów wykonawczych, - wpisy na hipotekę, - wpis dłużnika do rejestru należności publicznoprawnych

Podatków i Opłat

Wniosek - rewitalizacja

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagosp. przestrzennego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie opinii architektonicznej.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie wypisu i wyrysu w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczeń o grach i zakładach wzajemnych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dot. Zatrudnienia w UM w Żarach, wydawanie zaświadczeń dot. zatrudnienia w byłym Żarskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Żarach i byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym w Żarach

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Wydawanie zaświadczeń: 1) o figurowaniu w podatkach lub nie: od nieruchomości, rolnym, leśnym, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ; 2) o ilości ha przeliczeniowych, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - zgłoszonych do opodatkowania.

Podatków i Opłat

Wydawanie zaświadczeń: - o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości

Podatków i Opłat

WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE NA WNIOSEK STRONY

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Załatwienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego (ślub cywilny, ślub konkordatowy - wydanie zaświadczenia)

Urząd Stanu Cywilnego

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego

Spraw Społecznych

Zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Spraw Społecznych

Zasiłek szkolny

Oświaty, Kultury i Sportu

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANYM ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: 1) OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, 2) OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, 3) PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM REKLAM

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA USTAWIENIE STOISKA HANDLOWEGO

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA WBUDOWANIE URZĄDZENIA

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA ZJAZD

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zgłoszenie wniosku o dotację na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgłoszenie wniosku o skierowanie na leczenie przeciwalkoholowe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem po udzielenie bonifikaty

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych

ZGŁOSZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zmiana imienia dziecku – w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imienia lub nazwiska, zmiana imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatków i Opłat