ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsultacje zarządzeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, W zakresie turystyki i krajoznawstwa, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Konsultacja Projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej w 2020 r., tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Konsultacja projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia w obszarze „Przeprowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Noclegowni oraz możliwości skorzystania z łaźni w roku 2020”

Konsultacja projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 1) organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich i zimowych.

Konsultacje projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Pożyczki dla organizacji pozarządowych.

Konsultacja Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016r.