ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyjaśnienie przepisów prawa w sprawie udzielonych ulg podatkowych w roku 2019.

Wykaz osób prawnych, fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019.

Wykaz udzielonych ulg podatkowych w roku 2019.

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2020 r. o wynikach konsultacji: PROJEKTU Uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ulicy Sportowej w Żarach na działkach nr ew. 625/1, 680/1, 667/5, 677/33, 692, 716/2, 719, 720/4, 759/29, 760/13, 764/44, 780, 792/2, 794/42, 1083, 1111/1, 1183/1 obręb nr 0006.

Dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 219

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku na temat ASF

Opiniowanie uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ogarnij hejt w szkole”

Nawigacja między stronami listy informacji