ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rozpatrywanie spraw

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogólne zasady postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Miejskiego w Żarach podania /wniosku/ lub z urzędu.
Podania (wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą faxu, w postaci poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Podania składać można osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym w pokoju nr 1 parter ratusza /Rynek 1-5/ lub na właściwych stanowiskach pracy /ustnie do protokołu/.
Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
Wnioskodawca ma prawo żądać, a pracownik Urzędu obowiązany jest potwierdzić, wniesienie podania.
Jeżeli podanie nie zawiera adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, Urząd zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.
Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, należy odebrać od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 223 § 1 Kodeksu Karnego).
Nie można żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych, albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do Urzędu.
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do omawianych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.
Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.
Środki odwoławcze w sprawach z zakresu zadań własnych gminy rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (65-057 Zielona Góra al.Niepodległości 7 tel. 68 327 14 50 faks 68 324 80 26 e-mail ). W sprawach należących do zadań zleconych gminie, właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych jest Wojewoda Lubuski (66-400 Gorzów Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 tel. 95 711 56 00 faks 95 711 58 03 e-mail
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ gminy zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
Droga skargowa w postępowaniu administracyjnym:
- Wojewódzki Sąd Administracyjny 66-400 Gorzów Wlkp ul.Dąbrowskiego 13 tel. 95 733 07 00 faks 95 733 07 15 e-mail
- Rzecznik Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa al.Solidarności 77 tel. 22 551 77 00 faks 22 827 64 53 e-mail lub zespół terenowy dla województwa lubuskiego 50-056 Wrocław ul.Wierzbowa 5 tel. 71 346 91 15 faks 71 343 43 25 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Bartkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Bartkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-03 09:47:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Gotowicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-03 09:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Gotowicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-03 08:47:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »