ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konkursy Ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na rok 2020 „Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2020 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w obszarze „Przeprowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Noclegowni oraz możliwości skorzystania z łaźni w roku 2020”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w obszarze : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r."

Dofinansowanie sportu na 2020 rok

Ogłoszenie II konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”